Közútkezelői hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges bármely, a közterületet (közutat, zöldterületet) érintő – nem közlekedési – tevékenység, építési munka (pl. közműfektetés, ideiglenes útlezárás, felvonulás, nem közlekedési célú létesítmény elhelyezése, stb.) folytatásához, a közút területén, berendezési sávjában, a közút határain belül.

Közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához. a hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges az alábbi (leggyakoribb) esetekben:

 • közutat érintő közműbekötések, közműépítések, nyomvonal jellegű építmények elhelyezése, a közutat érintő építési munkák, burkolatbontási munkálatok
 • útcsatlakozás, gépkocsibejáró létesítése
 • fakivágás (közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa esetén) – ld. fakivágási kérelem
 • útvonalengedély kérelem

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt min. 30 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmezett munka/használat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város helyi (önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő) közútjai, közterületei, járdák

Az eljárás jogi alapja:

 • 1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. Rendelet
 • 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.
 • 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozásáról és forgalombiztonsági követelményeiről.
 • Biatorbágy Képviselő-testülete 5/2007. (05.03.) Ör.sz rendelete a 12 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásáról

Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem
 • mellékletek – a kérelem tárgyától függően csatolandó:
 • engedélyezési tervdokumentáció (útcsatlakozás, kapubejáró, járda építése, közműfektetések); a dokumentációhoz csatolni kell a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat (járdaépítés), közműnyilatkozatokat (közműfektetés)
 • vázrajz (kapubejáró létesítése)
 • forgalmi engedély másolata (útvonalengedély kérelem esetén)

Eljárási illetékek:
3.000 Ft

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
útcsatlakozás kiépítése esetén: 30 nap
minden más esetben: 21 nap
Útvonalengedély kérelem esetében: 1 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt min. 30 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Ügyintézés helye: 
Letölthető nyomtaványok: