Közútkezelői hozzájárulás

Közterületen közműcsatlakozási, út- és járdaépítési, gépkocsi behajtó kialakítási vagy átépítési munkákat csak közútkezelői hozzájárulás birtokában szabad végezni. Ilyen közterületen végzendő munkákra vonatkozó hozzájárulást megfelelő szakági tervek benyújtása és elbírálása alapján tudunk kiadni. 

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

Polgármester

A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

Biatorbágy város közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemre vonatkozó kitöltött nyomtatványok, valamint a benyújtandó mellékletek.

A közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza

 a) az igénybevétel helyét, célját;

 b) a hozzájárulást kérelmező nevét és címét, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik;

 c) az elfoglalni kívánt útterület hosszúságát, szélességét, területméretét;

 d) az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját;

 e) a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét; és

 f) az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.

A kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a közút kezelőjéhez kell benyújtani, és a kérelemhez mellékelni kell:

 a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),

 b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,

 c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

 Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza:

 a) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,

 b) a csatlakozóút várható forgalmi adatait,

 c) a csatlakozóút hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét és

 d) a csatlakozóút közúti jelzéseinek felsorolását.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza:

 a) az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat és

 b) az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható személyesen a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), illetve postai úton, valamint preferáltan elektronikus útone-Papír alkalmazás igénybevételével (Témacsoport neve: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus azonosító: ONK_TELEPULESUZEM, Ügytípus neve: Településüzemeltetési ügyek), amennyiben az ügyfél rendelkezik Ügyfélkapuval.

Az ügyben használt formanyomtatványok listája:

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány

A nyomtatvány letölthető: https://biatorbagy.hu/kozutkezeloi-hozzajarulas

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

Nincs illeték vagy eljárási díj.

Ügyintézési határidő: 

Az eljárás lefolytatására a kézhezvételtől számított 21 nap áll rendelkezésre, amely egyszer meghosszabbítható 10 nappal.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az ügyfél a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem nyomtatványok kitöltését követően személyesen, postai úton, vagy e-papíron benyújthatja hivatalunkhoz a kérelmet és a benyújtandó dokumentumoknál részletezett mellékleteket. Ezt követően ügyintéző ellenőrzi a benyújtott dokumentációt és szükség esetén egyszeri hiánypótlást kér az ügyféltől. Amennyiben a hozzájárulás kiadása nem ütközik - feltételekkel nem kezelhető - műszaki vagy jogi akadályba, úgy a közútkezelői hozzájárulások kiadásra kerülnek, valamint - ahol az szükséges -, a tulajdonosi hozzájárulás is automatikusan kiadásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség: 

A közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz (cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) lehet kérelemmel fordulni.

Vonatkozó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

végrehajtásáról

- 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról

- 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet - OTÉK

- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

- 6/2007.(V.03.) önkormányzati rendelet a gépjármű várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

A közútkezelői hozzájáruláshoz beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

A hozzájárulási dokumentumban foglaltak szerint.

Eljáró szervezeti egység: 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály

 

Letölthető nyomtatványok