Képviselő-testületi ülés 2023.03.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 30. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Szociális intézményeink önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
2.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról szóló 53/2023. (II. 23.) képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: polgármester
3.) Az ifjúsági pályázatok kiírásáról
Előadó: polgármester
4.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
Előadó: polgármester
5.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2023. évi köznevelési pályázat elbírálásáról
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: polgármester
7.) Pályázat kiírása Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
Előadó: polgármester
8.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023-2028-as időszakra vonatkozó Továbbképzési programjáról és a 2023/2024. évi beiskolázási tervéről
Előadó: polgármester
9.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
10.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
11.) Dr. Nemes Nagy Györgyi és Dr. Száray Eszter helyettesítésének kérdéséről
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy Paul Hartmann utca (West-Budapark Kft) vonatkozásában településrendezési szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park kft. -vel kötendő településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről
Előadó: polgármester  
14.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet „CTP barackos terület” módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről
Előadó: polgármester
15.) A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
16.) Biatorbágy - Szőlőhegyek területére változtatási tilalom elrendeléséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
17.) Ivóvíz kapacitás biztosításáról
Előadó: polgármester
18.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Előadó: polgármester
19.) Peca-tó haszonbérleti szerződésről
Előadó: polgármester
20.) A HUNG-2022/9585 azonosítójú „Biatorbágy helyi értékeinek feltárása, népszerűsítése” című pályázatról
Előadó: polgármester
21.) Beszámoló a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
22.) Humanitárius Települési Díj megújításáról
Előadó: polgármester
23.) Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezéséről
Előadó: polgármester
24.)

A 2023. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról
Előadó: polgármester

25.) A Biatorbágy, 2689 és 2691 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/7, 011/6 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
27.) Biatorbágy 3401 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
28.) A Biatorbágy, 2217/20 hrsz.-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről
Előadó: polgármester
29.) Biatorbágy BU-BA (alternatív nyomvonal) településrendezési eszközök módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről
Előadó: polgármester
30.) Önkormányzati belterületi utak karbantartása” - közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
31.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Biatorbágyon TOP_PLUSZ-2.1.1-21 c. kódjelű pályázattól történő elállásáról
Előadó: polgármester
32.) A városi piac üzemeltetése iránti kérelemről
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
33.) Intézményi tandíj támogatásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
34.) Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
35.) Javaslattétel a Csendes Csodák Díj-ra (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. március 24.

Tarjáni István
polgármester